پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشکده صنایع و مرکز برنامه‌ریزی سیستم‌ها

 

 توسعه مدل جدیدی برای پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فهرست مطالب

 

چکيده. 1

فصل اول: مقدمه  2

1-1     تعریف مسئله. 2

1-2     اهمیت و ضرورت انجام کار. 3

1-3     طریقه ارائه مطالب… 4

فصل دوم: اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد  5

2-1     معرفی قابلیت اعتماد و پیش‌بینی آن.. 5

2-2     مفاهیم، تعاریف و مدل‌های ریاضی در بحث قابلیت اعتماد. 6

2-3     طریقه موجود در صنایع مختلف…. 9

2-4     مراحل ایجاد یک محصول.. 10

2-5     فرآیند خدمات پس از فروش…. 12

2-6     نیاز به سیستم با بازخورد سریع. 13

2-7     انواع خرابی‌های محصول.. 13

2-8     جمع آوری داده‌ها 15

2-8-1      داده کامل.. 16

2-8-2      داده سانسور شده 17

2-9     آزمایش تشدیدی طول عمر. 19

فصل سوم: روش‌های پیش‌بینی قابلیت اعتماد  22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-1     تقسیم‌بندی مدل‌های موجود در بحث قابلیت اعتماد. 22

3-2     مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد. 23

3-3     مدل بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد سیستم‌ها 27

3-4     علت های بهره گیری از بیز. 28

3-4-1      داده‌های کم و پراکنده 28

3-4-2      بهره گیری از نظرات خبره 28

3-5     مزایا و معایب بهره گیری از روش بیز. 29

3-6     مطالعات انجام شده در زمینه‌ی پیش‌بینی قابلیت اعتماد. 29

فصل چهارم: برآورد بیز قابلیت اعتماد بر اساس توزیع وایبال با توزیع‌های پیشین متفاوت برای پارامتر مقیاس    32

4-1     قضیه و مدل بیز. 32

4-2     بهره گیری از نظریه بیز در برآورد پارامترهای توزیع خرابی.. 33

4-2-1      اطلاعات ورودی به مدل. 34

4-2-2      اطلاعات خروجی از مدل. 34

4-3     مدل وایبال.. 34

4-4     مطالعه مسئله و ارائه مدل.. 35

4-4-1      توزیع گاما 36

4-4-2      توزیع گامای معکوس… 38

4-4-3      توزیع نرمال قطع شده 39

4-5     مطالعه رفتار پارامتر مقیاس و تابع قابلیت اعتماد با در نظر داشتن توزیع‌های پیشین مختلف…. 39

4-6     مطالعه حالتی که پارامتر β مقادیر مختلفی دارد. 44

4-7     مثال عددی.. 46

4-7-1      تخمین پارامترهای توزیع پیشین α.. 47

4-7-2      برآورد پارامتر α توزیع وایبال به روش بیز. 48

4-7-3      نتایج بدست آمده 49

4-8     مطالعه جنبه‌های کاربردی مدل ارائه شده. 50

4-8-1      مثال کاربردی از دیدگاه تولیدکننده 51

4-8-2      مثال کاربردی از دیدگاه مصرف‌کننده 53

فصل پنجم: پیش‌بینی درصد افزایش قابلیت اعتماد بر اساس درصد افزایش پارامتر مقیاس در توزیع وایبال   56

5-1     برآورد قابلیت اعتماد بر اساس توزیع پیشین گسسته. 56

5-2     مثال عددی.. 57

5-3     تاثیر درصد افزایش مقدار قابلیت اعتماد در پارامتر α.. 58

فصل ششم: نتيجه‌گيری    60

6-1     اهمیت مدل ارائه شده. 60

6-2     مطالعه نتایج بدست آمده. 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-3     پیشنهاداتی برای ادامه‌ی پژوهش.. 62

پيوست I : انواع توزیع‌های آماری.. 63

پ-1- توزیع نمایی.. 63

پ-2- توزیع گاما 64

پ-3- توزیع گامای معکوس… 65

پ-4- توزیع نرمال قطع شده 66

پيوست II : برآوردگر بیز. 68

پيوست III : توابع بسل و گاما 70

پ-1- تابع بسل.. 70

پ-2- تابع گاما 71

پيوست IV : برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع وایبال.. 74

مراجع  7  

  

چکيده

در این پایان‌نامه به ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولات تعمیرناپذیر بعد از معرفی آن به بازار می‌پردازیم. فرض بر این می باشد که نرخ خرابی‌های محصول از توزیع وایبال پیروی می کند. همچنین فرض می‌کنیم پارامتر شکل این توزیع مقدار ثابت و از قبل معینی دارد و پارامتر مقیاس آن به صورت متغیر تصادفی می باشد که برای برآورد آن از نظریه بیز بهره گیری می‌کنیم. در واقع از بیز  برای ادغام اطلاعات گذشته مربوط به خرابی‌های محصولات قبل و اطلاعات اندک و پراکنده‌ای که برای محصول جدید در اختیار می باشد، بهره می‌گیریم. در این پایان نامه به مطالعه انواع توزیع‌های پیشین مانند توزیع پیشین گاما، نمایی، گامای معکوس و نرمال قطع شده برای پارامتر α می‌پردازیم. مدل مطرح شده نتایج دقیق‌تر و منطقی‌تری نسبت به مدل‌های کلاسیک موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه می‌دهد چراکه هم از اطلاعات گذشته و هم از داده‌های فعلی خرابی محصول جدید در برآورد پارامترهای آن بهره می‌گیرد. در بحث برآورد پارامتر هرچه از اطلاعات بیشتری برای این تخمین بهره گیری کنیم نتایج بدست آمده دارای اعتبار بیشتری می باشد. همچنین این مدل از جنبه‌ی مدیریتی نیز دارای اهمیت  بسیاری می باشد چراکه برای دستیابی به نتایج منطقی و قابل فهم از نظرات خبره نیز در مدل بهره گرفتیم. در واقع اهمیت بهره گیری از آمار بیز در مباحث قابلیت اعتماد از دو جنبه می باشد. اول آن‌که مشکل  کمبود داده‌ها را برطرف می کند و دوم اینکه می‌توان از نظر خبره در برآورد پارامترها بهره گیری نمود. و در نهایت مدل ارائه شده در صنعت به راحتی با جمع‌آوری اطلاعات مربوطه  قابل کاربرد بوده و می‌توان مدل پیشنهادی را به سادگی مورد بهره گیری قرار داد.

 

کلمات کليدی: 1- پیش‌بینی قابلیت اعتماد  2- نظریه بیز  3- توزیع وایبال  4- اطلاعات پیشین

 

1-    فصل اول

فصل اول: مقدمه

امروزه پیشرفت سریع صنایع امری ضروری می باشد. در کنار این پیشرفت نیاز مصرف کنندگان به کالاهایی با قابلیت اعتماد بالا، صنعت را به سمت تولید کالای با کیفیت ترغیب می کند. در این بین پیش‌بینی قابلیت اعتماد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. مدیران صنایع برای تعیین ضمانت محصولات خود و همچنین برآورد هزینه‌ها نیازمند این پیش‌بینی هستند. پس با در نظر داشتن آن‌چه اظهار گردید، دقت این امر دارای اهمیت زیادی می باشد. هرچه مدل ارائه شده برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد دقیق‌تر باشد، دارای اعتبار بیشتری می باشد. در این فصل به اظهار اهمیت موضوع پیش‌بینی قابلیت اعتماد و ضرورت مطالعه آن می‌پردازیم.

1-1   تعریف مسئله

طریقه فعلی موجود در صنایع مختلف، به طوری که در فصل 2 به آن تصریح می گردد، این نکته را اذعان می‌دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی‌های محصول و یا برآورد قابلیت اعتماد آن، از ضروریات هر صنعت می باشد. مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول جدید دارای محدودیت‌هایی هستند که باعث ارائه نتایج نادرست می شوند و این امر ناشی از کمبود اطلاعات و داده‌های خرابی می باشد.

سوالی که در این پایان‌نامه به دنبال جواب آن هستیم به صورت زیر اظهار می گردد

« چگونه می‌توان قابلیت اعتماد یک محصول جدید را، بر اساس داده‌های محدودی که در اختیار می باشد، به درستی پیش‌بینی نمود؟ »

تحقیقات گسترده‌ای برای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته می باشد که در فصول آینده به آن می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه شده می باشد که از این جمله می‌توان به نظریه بیز تصریح نمود و می‌تواند راه‌گشای مشکل اندک بودن تعداد داده‌ها باشد. لذا در این پژوهش بهره گیری از آمار بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول پیشنهاد می گردد. پس هدف از این پایان نامه را می‌توان به توضیح زیر مطرح نمود.

« ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد در مراحل اولیه معرفی محصول جدید و بهره گیری از نظریه بیز برای برطرف کردن مشکل کمبود داده‌ها »

زمانی‌که می‌خواهیم قابلیت اعتماد یک محصول، خصوصاً محصولاتی با حجم بالای فروش ( و یا به تعبیری محصولات پر مصرف) را پیش‌بینی کنیم،  زمان تا اولین خرابی مد نظر قرار می‌گیرد. پس چنین محصولاتی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد غیر از محصولات تعمیرناپذیر محسوب می شوند. در اقدام این فرض دور از واقعیت نیست، چراکه این محصولات به ندرت بیش از یک بار تحت تعمیر قرار می گیرند. پس به گونه اختصار این پژوهش بر محصولات تعمیرناپذیر و اولین زمان تا خرابی آن‌ها متمرکز می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 90

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان