دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

 

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده صنايع و برنامه ريزي سيستمها

 

طراحي و استقرار يک سيستم خبره فازی جهت بکارگيری در کنترل فرايند

(مطالعه موردي کاشي مرجان)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. هشت

چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:مقدمه

1-1- مروري بر کاربرد سيستم­هاي خبره………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهميت موضوع، هدف از انجام تحقيق و روش انجام آن………………………………………………………………………….. 4

1-3- معرفي فصل­هاي بعدي……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: پياده سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

2-2- کنترل کيفيت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3- کنترل فرايند آماري……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-1- تأثیر انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري کيفيت…………………………………………………………………. 8

2-3-2- پياده­سازي يک سيستم کنترل فرايند آماري………………………………………………………………………………… 10

2-4- پيش نياز­هاي پياده­سازي……………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-5- طراحي سيستم اندازه­گيري و جمع­آوري داده­ها در کنترل فرايند آماري……………………………………………………. 12

2-5-1- تعيين پارامتر­هاي کنترلي………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-5-2- تعيين پريود اندازه­گيري…………………………………………………………………………………………………………… 13

2-5-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترها……………………………………………………………………………… 14

2-5-4- تعيين روش اندازه­گيري و دستورالعمل­هاي مورد نياز براي ثبت داده­ها و انجام اقدامات اصلاحي……….. 15

2-6- تعيين سياست­ها و استراتژي هاي ارتقاء کيفيت………………………………………………………………………………………. 15

2-7- آموزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-8- تعيين ساختار اجرايي………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-9- تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-10- معضلات اجرايي کنترل فرايند آماري……………………………………………………………………………………………….. 19

2-11- جمع­بندي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل سوم: طراحي سيستم خبره جهت بهره گیری در کنترل فرايند آماري

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-2- سيستم هاي خبره……………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3-3- تعيين پروژه جهت طراحي سيستم خبره………………………………………………………………………………………………… 27

3-3-1- انتخاب الگوي مناسب…………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-2- عوايد سيستم…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-3- ابزار­هاي مورد نياز براي طراحي……………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-4- هزينه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

 

3-3-5- مراحل ايجاد يک سيستم خبره…………………………………………………………………………………………………. 30

3-3-6- تحويل سيستم………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3-7- نگهداري و تکامل سيستم………………………………………………………………………………………………………… 31

3-4- طراحي سيستم خبره…………………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-4-1- طراحي پايگاه دانش……………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-4-2- طراحي موتور استنتاج…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-5- ارائه مدلي براي يک سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري………………………………………………. 38

3-5-1- واحد اندازه­گيري پارامتر­هاي کنترلي………………………………………………………………………………………… 40

3-5-2- تعيين ورودي­ها و خروجي­هاي سيستم……………………………………………………………………………………….. 40

3-5-3- نحوه دستيابي به قوانين و چگونگي کسب دانش براي ايجاد پايگاه دانش…………………………………………. 41

3-5-4- چگونگي نمايش دانش در سيستم خبره مورد نظر………………………………………………………………………… 42

3-5-5- چگونگي روش استنتاج در سيستم خبره مورد نظر………………………………………………………………………… 43

3-5-6- چگونگي اعتبارسنجي سيستم ايجاد شده…………………………………………………………………………………….. 44

3-5-7- نحوه به روز­آوري دانش سيستم خبره………………………………………………………………………………………… 44

3-6- جمع­بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل چهارم: پياده­سازي کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري آن در کاشي مرجان

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-2- فرايند توليد کاشي…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-3- وضعيت کنترل کيفيت در کاشی مرجان………………………………………………………………………………………………. 46

4-4- پياده­سازي کنترل فرايند آماري در شرکت کاشي مرجان………………………………………………………………………… 47

4-3-1- تعيين پارامتر­هاي کنترلي………………………………………………………………………………………………………….. 47

4-3-2- تعيين پريودهاي اندازه­گيري…………………………………………………………………………………………………….. 48

4-3-3- تعيين حدود کنترلي براي هر يک از پارامترهاي کنترلي………………………………………………………………… 51

4-3-4- تعيين اقدامات اصلاحي و دستورالعمل­هاي مورد نياز…………………………………………………………………… 51

4-3-5- تعيين سياست­ها و استراتژي­هاي ارتقاء کيفيت……………………………………………………………………………… 51

4-3-6- آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-3-7- تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-4- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري در کاشي مرجان………………………………………….. 52

4-4-1- تعيين ورودي­هاي و خروجي­هاي سيستم…………………………………………………………………………………….. 53

4-4-2- طراحي پايگاه دانش……………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-4-3- طراحي موتور استنتاج…………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-4-4- بهره گیری از نر­م­افزار جهت ايجاد سيستم خبره……………………………………………………………………………….. 63

 

4-4-5- اعتبارسنجي سيستم با بهره گیری از داده­هاي قبلي…………………………………………………………………………….. 67

4-5- نتايج حاصل از کار با سيستم خبره طراحي شده…………………………………………………………………………………….. 68

4-6- جمع­بندي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

 

فصل پنجم: اختصار، نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2- اختصار و جمع­بندي…………………………………………………………………………………………………………………………. 72

5-2-1- پياده­سازي سيستم کنترل فرايند آماري……………………………………………………………………………………….. 72

5-2-2- طراحي سيستم خبره جهت بکارگيري در کنترل فرايند آماري……………………………………………………….. 72

5-2-3- پياده­سازي سيستم کنترل فرايند آماري و طراحي سيستم خبره مربوط به آن………………………………………. 74

5-3- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

چکيده:

 

چالش فرا روي اکثر مؤسسات توليدي و خدماتي هنگام مواجه شدن با کاهش کيفيت کالا و خدمات آن مؤسسات، يافتن علل کاهش کيفيت و خدمات اين سازمان‌ها می باشد. در صورتي که تعداد کنترل­ها در طول فرايند توليد و يا ارائه خدمت زياد باشد و تاثير پذيري اين پارامتر­هاي کنترلي بر روي هم بالا باشد تشخيص عامل بروز عيب يا خطا بسيار مشکل می باشد. در اين تحقيق، با مدل­سازي و طراحي يک سيستم خبره به استقرار سيستم کنترل کيفيت آماري در واحد­هاي صنعتي کمک خواهد گردید و به سادگي مي­توان يک سيستم پشتيباني از تصميم براي شناسايي علل به وجود آورنده عيوب محصول، ايجاد نمود. با بهره گیری از علم فازي، وجود عدم قطعيت نيز مد نظر قرار گرفته می باشد. اين سيستم براي شرکت کاشي مرجان نيز جهت بهره گیری در کنترل آماري فرايند خود، طراحي شده می باشد و نتايج اجرا بررسي شده می باشد.

کلمات کليدي: کيفيت، کنترل کيفيت، فازي، سيستم­هاي خبره

 

 فصل اول

مقدمه

  

1-1- مروري بر کاربرد سيستم­هاي خبره

در سال­هاي اخير تحقيقات هوش مصنوعي، براي پديدآوري نرم افزارهايي که بتوانند فکر کنند، آغاز گرديده می باشد و در اين ميان بشر در جستجوي سيستم­هايي مشابه بشر­هاي کارشناس مي­باشد. لذا به عنوان شاخه­اي از رشته وسيع هوش مصنوعي، تصور سيستم خبره، تصور برنامه کامپيوتري بود که توانايي جايگزيني با فرد خبره در رشته علمي يا عملي خاصي، مثلاً در کنترل فرايندها در کار تصميم­گيري، را داشته باشد و توضيحاتي را براي افراد خبره يا غيرخبره ارائه دهد.

کاربردهاي پيچيده يا غيرکلاسيک در سيستم­هاي خبره مطرح مي­باشند و شامل کاربردهايي هستند که دربردارنده فعاليت­ها در دامنه هاي غيرکلاسيک مي­باشند. دامنه هاي غيرکلاسيک، دامنه­هاي پويا و جديدتري هستند که دو مبحث کاملاً متمايز “کنـترل فرايند” و “امور مـالي” به اين دامنه­ها تعلق دارند[1]. به هرحـال از ديد فني در مقـابل دامنه­هاي کلاسيک، اين دامنه­ها آن­هايي هستند که هنگام تداوم استدلال، هدف استدلال ممکن می باشد تغيير يابد، يا امکان دارد پاسخ در محدوده زماني معيني مورد نياز باشد، و توصيف کامل اين سيستم­ها يا در دسترس نبوده (به ويژه در امور مالي) و ياناقص وبسيار پيچيده باشد.

اولين سيستم­هاي خبره در دهه 1970 توسعه يافتند. از نخستين سيستم‌هاي خبره مي‌توان به DENDERAL تصریح نمود که در سال 1965 توسط پژوهشگران هوش مصنوعي در دانشگاه استنفورد ساخته گردید[2].

DENDERAL مي‌توانست با بررسي آرايش و اطلاعات مربوط به يک ماده، ساختار مولکولي آن را شبيه‌سازي کند. کارکرد اين نرم‌افزار چنان خوب بود که مي‌توانست با يک متخصص رقابت کند. از ديگر سيستم‌هاي خبره معروف مي‌توان به MYCIN تصریح نمود که در سال 1972 در استنفورد طراحي گردید. MYCIN برنامه‌اي بود که کار آن تشخيص عفونت‌هاي خوني با بررسي اطلاعات به دست آمده از شرايط جسمي بيمار و نيز نتيجه آزمايش‌هاي او بود.

PROSPECTOR  يک متخصص در امر زمين­شناسي می باشد که احتمال وجود رسوبات معدني در يک ناحيه بخصوص را پيش­بيني مي­کند. اين سيستم در سال 1987 توسط «ريچارد دودا» و «پيتر هارد» و «رنه ربو» ساخته گردید.

در اوايل دهه 80 سيستم­هاي متخصص به بازار عرضه گردید که مي­توانستند مشورت­هاي مالياتي، توصيه­هاي بيمه­اي و يا قانوني را به بهره گیری­کنندگان خود ارائه دهند.

سيستم­هاي خبره­ي اندکي نيز براي بهره گیری در سيستم­هاي کيفيتي ايجاد شده­اند. از اين ميان مي­توان به مواردي تصریح نمود. يک سيستم کنترل کيفيت مبتني بر دانش که مي­توانست روش اجرايي بازرسي­ها و نيز چارت­هاي کنترلي مورد نياز براي متغير­هاي کمي و کيفي را مشخص کند در سال 1988 توسط حُسني [3] توسعه يافت که يکي از اولين سيستم­هاي خبره در زمينه کنترل کيفيت می باشد. البته اين سيستم تنها قادر به انتخاب چارت کنترلي مناسب و نيز تشخيص تحت کنترل بودن يا خارج از کنترل بودن فرايند بود. در سال 1989 نيز سيستم خبره­اي جهت تخصيص فرايند تضمين کيفيت در زمينه مواد اوليه توسط کراوفرد و ايادا [4] ايجاد گردید که وظيفه اصلي آن کنترل مواد ورودي به صنايع توليدي بود. تعداد زيادي سيستم­ خبره نيز  طراحي شدند که کار اصلي آن­ها انتخاب کنترل چارت مناسب براي هر پارامتر بود که از آن جمله مي­توان به سيستم خبره طراحي شده توسط الکساندر و جاناتان [5] تصریح نمود.

البته سيستم­هاي خبره­اي نيز جهت بهره گیری در کنترل کيفيت آماري طراحي شده­اند که از ميان آن­ها مي­توان به سيستم خبره­اي که توسط جيمز، اوانز و ليندسي [6] در سال 1988 طراحي گردید تصریح نمود. اين سيستم نه تنها مي­توانست چارت کنترلي مناسب را انتخاب کند، بلکه قادر بود تفسير­هاي مورد نياز بر روي هر نمودار را نيز به کاربر خود ارائه کند. سيستم­هاي خبره­اي نيز براي ارزيابي سطح کيفيت توليد در سال هاي 1990 به بعد توسعه يافتند که اکثر آن­ها با شاخص هاي کيفيتي نظير قابليت فرايند کار مي­کردند که مانند آن ها مي­توان به سيستم خبره طراحي شده توسط برينک و ماهالينگام [7] تصریح نمود. سيستم خبره­اي نيز در سال 1989 به همت دانشمندان آلماني مانند فيفر [8] براي شناسايي عيوب در طول خط توليد طراحي گردید. اين سيستم قادر بود عيوب مربوط به محصول را با بهره گیری از داده­هاي جمع آوري شده از بازرسي­ها شناسايي کند.

در سال­هاي اخير نيز تحقيقات اندکي بر روي اين زمينه صورت گرفته می باشد که بيشتر آن­ها به سمت بهره گیری از سيستم­هاي کنترل کيفيت اتوماتيک و سريع پيش رفته­اند. از اين ميان مي­توان به  ايجاد يک سيستم خبره بازرسي تصويري اتوماتيک در سال 2008 توسط ليو و چن [9] تصریح نمود که براي بازرسي تصويري اتوماتيک و بهره گیری از چارت­هاي کنترل آماري فرايندچند متغيره مورد بهره گیری قرار مي­گيرد. در سال 1999 نيز گوه، تانوک و اُبرايان [10] يک ابزار هوشمند براي کنترل آماري فرايند به­روز و اقتصادي ارائه کردند. در سال 1996 سايا و وان [11]  يک سيستم کنترل خبره در زمان واقعي را طراحي نموده­اند که هدف آن کنترل چند سطحي و به لحظه بود.

در چندين مقاله نيز به طراحي سيستم خبره جهت کنترل پارامترهاي کنترلي در خطوط توليد خاص تصریح شده می باشد. بناستره، اُرس و پريس [12] در سال 2004 يک سيستم خبره جهت کنترل يک پارامتر کنترلي و تعيين اقدامات اصلاحي مورد نياز بر روي آن در صنايع توليد روغن زيتون، طراحي نمودند. پائولو و پوگ­جانر [13] در سال 1999 سيستم خبره­اي طراحي نمودند که وظيفه آن کنترل جذب سطحي ماشين­هاي خنک کننده با بهره گیری از شبکه­هاي عصبي و سيستم­هاي خبره بود. داويدسون [14] هم در سال 1994 در مقاله خود به بهره گیری از سيستم خبره در صنايع غذايي  تصریح کرده می باشد.

چن، لي و زاين [15] در سال 2007 سيستم خبره­اي را بر اساس کنترل ماتريسي پوياي تطبيقي[1] براي کنترل مدار­هاي بالميل در صنايع طراحي نمودند که از آن مي­توان در صنعت کاشي و سراميک نيز بهره جست. لي [16] نيز در سال 2005 در پايان­نامه خود سيستم خبره­اي را طراحي نموده می باشد که به تشخيص عيوب سطح کاشي­هاي براق به صورت اتوماتيک کمک مي­کند.

1 Adaptive Dynamic Matrix Control

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان