گرایش :   جزا و جرم شناسی

عنوان :  راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

دانشكده علوم انسانی، گروه حقوق

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. »

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

دکتر علی جانی‌پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست 

عنوان                                      صفحه

چكيده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش

1-کلیات پژوهش… 3

1-1-مقدمه. 3

1-2-اهداف پژوهش.. 4

1-3-سئوالات پژوهش.. 4

1-4-فرضیات پژوهش.. 5

1-5-پیشینه و سابقه پژوهش.. 5

1-6-روش پژوهش.. 6

1-7-ساماندهی پژوهش.. 6

فصل دوم:مفاهیم و کلیات

2- مفاهیم و کلیات… 9

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم. 9

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم.. 9

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی.. 11

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. 15

گفتار اول: عوامل جرم زا 15

گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. 23

مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم. 28

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 30

گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم. 37

گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن.. 39

فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم

3-پیشگیری غیر کیفری از جرم. 46

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی.. 46

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی.. 47

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی.. 48

مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی.. 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی.. 55

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار 56

گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی.. 60

مبحث سوم: تأثیر گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 61

گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم. 61

گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی.. 62

گفتار سوم: تأثیر سازمانهای غیر دولتی.. 64

گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی.. 67

مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 69

گفتار اول: جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام. 69

گفتار دوم: تأثیر امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم. 72

گفتار سوم: تأثیر مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم. 74

گفتار چهارم: پيشگيري از جرم از طريق آموزه هاي قرآني.. 76

فصل چهارم: تأثیر دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم

4- تأثیر دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم  86

مبحث اول : تأثیر مهم دولت در پیشگیری از جرم. 86

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه همیشگی دولت… 86

گفتار دوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص…. 92

گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت… 93

گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه. 94

گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم. 95

مبحث دوم: تأثیر نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم. 99

گفتار اول : پلیس…. 100

گفتار دوم: دادستان.. 102

گفتار سوم: رسانه ها 109

گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی.. 118

گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. 122

گفتار ششم: خانواده 126

گفتار هفتم: مردم. 130

نتیجه گیری.. 133

منابع و آخذ.. 136

چكيده

با در نظر داشتن ضرورت مقابله با مقوله جرم لازم است که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم گردد و کشور ما با در نظر داشتن اینکه کشوری اسلامی می باشد و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با در نظر داشتن اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با در نظر داشتن راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده کوشش در پیشگیری از وقوع جرایم نمود، در نظر داشتن آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي می باشد برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي گردد . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم مانند می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار تصریح نمود. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی می باشد. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم نمود، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی می باشد که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می طریقه، با در نظر داشتن نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد می باشد، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر می باشد و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن می باشد در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات تأثیر داشته باشد، تصریح مي گردد مانند، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.

کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

1-کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در پژوهش حاضر به اظهار مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد گردید. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک می باشد و رویکردهای مقابله با جرم بایستی کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری می باشد.

به علاوه، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی می باشد که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.

این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله هست که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده می باشد. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس می باشد که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق بشر ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.

به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین نیاز است که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم گردد. هر برنامه ای بایستی انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی گردد.

رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به مقصود تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، پس راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به معضلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و تکریم به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف پژوهش

موضوع این پژوهش راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام می باشد، با در نظر داشتن اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و بایستی در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این پژوهش به این موارد پرداخته گردید و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:

– مطالعه و مطالعه بیشتر مفهوم « جرم»

– مطالعه و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا

– مطالعه و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم

1-3-سئوالات پژوهش

1- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟

2- با در نظر داشتن اینکه قوانین جزایی ما اکثراً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به مقصود هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از بعضی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟

4- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟

1-4-فرضیات پژوهش

1- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به مقصود سعادت و رستگاری بشر در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده می باشد.

2- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به مقصود اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده می باشد و از طرفی نیازهای بشر در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد گردید ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به مقصود هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با در نظر داشتن اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.

3- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.

4- با در نظر داشتن گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند تأثیر تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.

1-5-پیشینه و سابقه پژوهش

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهاي اخير به رشته تحرير درآمده كه البته مطالعه و توصیف آنچنان که در این پژوهش اظهار شده می باشد، پایان نامه یا مقاله ای نظاره نگردیده می باشد.

1- قناد، آقاجانی، (1385) ، در آمدی بر مطالعه تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.

2- گرجی، ابوالقاسم، (1385 ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره 6.

3- ابوالحسنی، سعید، (1381)، « مطالعه راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.

4- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد  آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، 1375.

5- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،1365.

6- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،1380 .

7- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، 1370.

1-6-روش پژوهش

این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با در نظر داشتن عنوان پژوهش که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت کوشش بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری بهره گیری شده. همچنین با در نظر داشتن گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه بهره گیری گردید می باشد.

1-7-ساماندهی پژوهش

این پژوهش در سه فصل تنظیم گردیده می باشد فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و اظهار عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته گردید، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، مانند پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به تأثیر گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته گردید و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، تأثیر دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و اظهار تأثیر نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را اظهار کرده.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2- مفاهیم و کلیات

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در ارتباط با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در ارتباط با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، 1369: 59) مثلاً “گاروفارلو”[1] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی می باشد که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام گردد.» (همان)

“کارارا”[2] در تعریف جرم گفته می باشد: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور می باشد که به وسیله کسی انجام گردد به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

“دور کیم”[3] جامعه شناس معروف فرانسه درمورد جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست نمود و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).

“گارو”[4] می گوید: «جرم بجای آوردن یا ترک عملی می باشد که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن بجای آوردن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، 1369:60)

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین اظهار می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده می باشد، پس جرم، فعل یا ترک فعلی می باشد که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده می باشد.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می گردد که: «جرم عبارت می باشد از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن اقدام یا ترک، کیفری مقرر داشته می باشد.» (فیض، 1369:60)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان

مجرم کسی می باشد که مرتکب جرم می گردد. (همان: 206.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می گردد و این اوست که محور سوال در ارتباط با رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، 150) مجرم بایستی مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به بیانی دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن عیان می گردد برای تحقق فعل مجرمانه لازم می باشد. (همان: 151)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که بایستی در جستجوی توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الی 31) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، 1376: 36) “الاف کینبرگ[5]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هیچگاه تمایل به بزهکاری ندارند و به آن که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند گردید که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می گردد تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ می باشد که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، 1377: 71)

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده می باشد: بشر شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

1- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

2- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

3- جرم شناسی نه عام می باشد نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی می باشد که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و مطالعه قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص تأثیر معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان هست که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن می باشد که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

4- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا هست محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق می باشد. مسائلی زیرا حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند اما از دید هر کسی متفاوت می باشد مجازات از نظر یک نفر ممکن می باشد تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن می باشد تنبیه نباشد.

5- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این می باشد که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد نمود. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد گردد به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم می باشد.

تعداد صفحه :155

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان