پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد در رشته

مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست– سازه های هیدرولیکی

 

 

بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها

 

 

 

 

 

استادان راهنما

دكتر نادر هاتف

دکتر ناصر طالب­بيدختي

 

 

بهمن 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

 

بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها

 

به کوشش

هاجر حسینی

 

در اين تحقيق تاثير ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها با بهره گیری از روش ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته می باشد. ژئوبگ­ها کيسه­هايي از جنس ژئوتکستايل هستند که با مصالحي مانند ماسه، بتن و يا مصالح حاصل از لايروبي رودخانه­ها پر مي­شوند. با در نظر داشتن در دسترس بودن، هزينه کم و عدم نياز به نيروي کار ماهر، بهره گیری از اين مواد نسبت به مصالح سنتي بسيار مقرون به صرفه می باشد. در اين راستا، با بهره گیری از نرم­افزار FLOW-3D جريان و فرسايش رسوبات اطراف کوله پل‏ها و تاثير ژئوبگ­ها و ژئومت­ها (ژئوبگ بزرگ) بر کاهش عمق آب‏شستگي مدل­سازي گردید. از اين نرم­افزار براي حل معادلات سه بعدي نوير-استوکس به روش مشتقات محدود (finite difference) بهره گیری شده­می باشد. مدل آشفتگي RNG براي مدل­سازي ميدان جريان در اطراف کوله، محلي که گردابه­هاي نعل اسبي تشکيل شده و جريان آشفته غالب می باشد، به کار برده شده­می باشد. تصديق صحت و دقت نرم­افزار با بهره گیری از نتايج مدل آزمايشگاهي جريان و فرسايش اطراف کوله بدون لايه محافظ با ديواره قائم مورد بررسي قرار گرفت. در طریقه مدل­سازي آغاز جريان اطراف کوله تا رسيدن به حالت پايدار گسترش يافت و سپس اجازه فرسايش به مدل داده گردید. نتايج شبیه‏سازی از نظر کمي و کيفي با مدل آزمايشگاهي از مطابقت خوبي برخوردار می باشد. بر اساس شبيه­سازي­هاي صورت گرفته، لايه­هاي ژئوبگ و ژئومت از کوله پل در برابر فرسايش به خوبي محافظت کرده ولي باعث انتقال فرسايش به پايين­دست کوله مي­شوند. همچنين تاثير هندسه لايه ژئومت بر کاهش ماکزيمم عمق آب‏شستگي، و نيز کارايي لايه ژئومت در عمق آب، سرعت و اندازه ذرات رسوبي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.

 

کلید واژگان: آب شستگی- کوله پل- دینامیک سیالات محاسباتی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانيابي و ساخت.. 2

1-1-1- انواع کوله پل‏ها.. 2

1-1-2- مکانيابي کوله پل‏ها.. 3

1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت.. 4

1-2- ميدان جريان.. 4

1-3- پروسه آب‏شستگي.. 6

1-3-1- آب‏شستگي کلي.. 6

1-3-2- آب‏شستگي کوله پل.. 7

1-4- معرفي تحقيق.. 8

 

فصل دوم: مروري بر تحقيقات پيشين و تئوري تحقيق

2-1- مقدمه.. 11

2-2- طبقه بندي آب‏شستگي موضعي کوله پل‏ها.. 12

2-3- ميدان جريان و تنش برشي بستر در محل کوله پل   13

2-4- پارامترهاي تاثيرگذار بر آب‏شستگي کوله پل‏ها.. 16

2-4-1- طبقه بندي پارامترها.. 16

عنوان                                           صفحه

 

2-4-2- آناليز ابعادي.. 17

2-5- تاثير پارامترهاي مختلف بر عمق آب‏شستگي.. 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-1- سرعت جريان عبوري.. 18

2-5-2- عمق جريان عبوري.. 20

2-5-3- طول کوله، نسبت تنگ شدگي و نسبت دهانه.. 21

2-5-4- اندازه و دانهبندي رسوبات.. 22

2-5-5- شکل کوله.. 25

2-5-6- جهت قرارگيري کوله نسبت به جريان عبوري.. 26

2-5-7- هندسه آبراهه.. 27

2-5-8- تغييرات زماني آب‏شستگي.. 28

2-6- تخمين عمق آب‏شستگي.. 31

2-6-1- رويکرد رژيم جريان.. 31

2-6-2- رويکرد تجربي.. 32

2-6-3- رويکرد تحليلي يا شبه تجربي.. 37

2-7- مطالعات عددي آب‏شستگي اطراف کوله پل‏ها.. 38

2-8- روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کنترل آب شستگي.. 40

2-9- نتيجه‏گيري.. 42

 

فصل سوم: ضوابط طراحي ژئوبگ‌ها

3-1- مقدمه.. 44

3-2- ضوابط کلي پايداري.. 44

3-2-1- پايداري در برابر بار موج.. 44

3-2-2- پايداري بار جريان.. 48

عنوان                                           صفحه

 

3-3 -ضوابط پايداري ژئوبگ‌ها.. 52

3-3-1- بحث در مورد دانسيته نسبي.. 52

3-3-2- محافظت شيب.. 52

3-3-3- پايداري المان‌هاي تاج.. 56

3-4- ضابطه طراحي بر اساس بار جريان.. 57

3-5- پايداري ژئوبگ‌ها از منظر مکانيک خاک.. 57

 

فصل چهارم: معرفي نرم‏افزار FLOW-3D

4-1- مقدمه.. 59

4-2- مدل هيدروديناميک.. 59

4-3- مدلسازي رسوب.. 62

4-4- مدل آشفتگي.. 66

 

فصل پنجم: نتايج شبیه‏سازی عددي

5-1- مقدمه.. 69

5-2- کاليبراسيون مدل و آناليز حساسيت مش‏بندي.. 70

5-2-1- مشخصات مدل و نحوه شبکه‏بندي.. 70

5-2-2- نتايج شبیه‏سازی.. 73

5-2-2-1- نتايج شبیه‏سازی جريان.. 73

5-2-2-2- نتايج شبیه‏سازی رسوب.. 75

5-3- بررسي تاثير ژئومت بر کنترل آب‏شستگي کوله با ديواره قائم   81

5-4- بررسي تاثير ژئوبگ و ژئومت بر کنترل آب‏شستگي اطراف کوله باله‏اي.. 83

5-4-1- مشخصات مدل کوله باله‏اي.. 83

 

عنوان                                           صفحه

 

5-4-2- نتايج شبیه‏سازی جريان و فرسايش اطراف کوله باله‏اي بدون
وجود لايه محافظ.. 85

5-4-3- نتايج شبیه‏سازی جريان و فرسايش اطراف کوله باله‏اي
محافظت شده با ژئوبگ.. 87

5-4-4- شبیه‏سازی جريان و فرسايش اطراف کوله بالهاي محافظت شده
به وسيله ژئومت.. 91

5-5- تاثير ضخامت و عرض لايه ژئومت بر کنترل آب‏شستگي اطراف کوله باله‏اي.. 93

5-6- بررسي اثر عمق جريان بر آب‏شستگي اطراف کوله باله‏اي بدون لايه
محافظ و کارايي کوله حفاظت شده با لايه ژئومت.. 98

5-7- مطالعه تاثير سرعت جريان بر آب‏شستگي اطراف کوله باله‏اي
بدون لايه محافظ و کارايي کوله حفاظت شده با لايه ژئومت   100

5-8- بررسي تاثير اندازه ذرات رسوبي و پارامتر شيلدز بر آب‏شستگي اطراف کوله باله‏اي بدون لايه محافظ و کارايي کوله حفاظت شده با لايه ژئومت و لايه ژئوبگ.. 102

 

فصل ششم: نتايج تحقيق و پيشنهادها

6-1- نتايج تحقيق.. 105

6-2- پيشنهادها براي کارهاي آينده.. 106

 

فهرست منابع.. 107

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                           صفحه

 

جدول 2-1- ضريب شکل‏هاي کوله پل‏ها.. 25

جدول 2-2- ضريب راستاي جريان براي زواياي مختلف برخورد   26

جدول 2-3- ضرائب ارتباط پيشنهادي Melville (1992، 1995، 1997)   36

جدول 3-1- پارامتر پايداري براي سيستم هاي مختلف   49

جدول 5-2- پارامتر sheilds براي سيستم هاي مختلف.. 49

جدول 5-3-مقادير پيشنهادي براي ضريب KT. 50

جدول 3-4-الف- ضخـامت معـادل سيستم‌هاي پر شده از ماسه
(H=1 m) (Pilarczyc، a-2000).. 57

جدول 3-4-ب- ضخـامت معـادل سيستـم‌هاي پر شده از ماسه (H=2 m)   57

جدول 5-1- جزئيات شبکه‏بندي شبيه‏سازي‏ها.. 73

جدول 5-2- ميانگين سرعت و عمق جريان و ميزان خطا براي شبکه‏بندي‏هاي مختلف.. 75

جدول 5-3- مقايسه مقادير عمق متوسط، سرعت متوسط براي fs,co=0.0005
و fs,co=0.002. 76

جدول 5-4- مقادير ماکزيمم عمق آب‏شستگي مدل‏هاي شبیه‏سازی   81

جدول 5-5- عمق آب‏شستگي موضعي اطراف کوله قائم محافظت شده توسط ژئومت.. 83

جدول 5-6- جزئيات شبکه‏بندي مدل کوله باله‏اي.. 85

جدول 5-7- مقايسه کارايي لايه‏هاي ژئومت با ضخامت مختلف در کنترل آب‏شستگي.. 95

جدول 5-8- مقايسه کارايي لايه‏هاي ژئومت با عرض مختلف در کنترل آب‏شستگي.. 98

 

 

 

فهرست شکل‎ها

 

 

عنوان                                           صفحه

 

شکل 1-1- شماي کلي کوله‏هاي با ديواره شيب‏دار و باله‏اي    3

شکل 1-2- جريان عبوري از يک تنگ‏شدگي کوتاه.. 5

شکل 1-3- جريان و آب‏شستگي اطراف يک کوله و خاکريز در يک آبراهه مرکب.. 6

شکل 2-1- تغييرات زماني آب‏شستگي در حالت آب زلال و بستر متحرک   13

شکل 2-2- نماي شماتيک ميدان جريان اطراف کوله يک پل   15

شکل 2-3- تغييـرات عمق آب‏شستگي با نسبت سرعت برشي      19

شکل 2-4- تغييرات عمق آب‏شستگي ds نسبت به عمق جريان h  21

شکل 2-5- تغييرات عمق آب‏شستگي ds نسبت به طول کوله l 22

شکل 2-6- تغييرات عمق آب‏شستگي ds با اندازه دانه‏هاي رسوبي d50  24

شکل 2-7- تغييرات عمق آب‏شستگي ds با دانه‏بندي رسوبات σg 24

شکل 2-8- تغييرات نسبت عمق آب‏شستگي به طول کوله ds/l با زمان t    29

شکل 2-9- بهره گیری از ژئوبگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جهت کنترل آب شستگي کوله پل‏ها   41

شکل 3-1-شکل شماتيک سنگ چين.. 47

شکل 3-2-طرز قرار گيري کيسه ها به گونه شماتيک.. 53

شکل 3-3-اختصار نتايج آزمايش پايداري براي ژئوبگ هاي قرار گرفته بر شيب (D=d).. 55

شکل 5-1- نماي کلي فلوم آزمايشگاهي Kayaturk. 70

شکل 5-2- نماي کلي مدل شبیه‏سازی در FLOW-3D.. 71

شکل 5-3- شرايط مرزي مدل.. 71

عنوان                                           صفحه

 

شکل 5-4- نماي کلي مقطع عرضي شبکه‏بندي.. 73

شکل 5-5- پروفيل سطح آب در محل دماغه کوله براي چهار حالت اندازه شبکه‏بندي.. 74

شکل 5-6- خطوط هم‏تراز سرعت در نزديکي سطح بستر رسوبي   74

شکل 5-7- بردارهاي توزيع سرعت الف- ابتداي مرحله دوم شبیه‏سازی؛
ب- 5 ثانيه پس از شروع مرحله دوم.. 77

شکل 5-8- مقايسه پرفيل سرعت مدل با توزيع سرعت لگاريتمي در فواصل 1 متري
پروفيل طولي.. 79

شکل 5-9- الف- نماي کلي فلوم شبیه‏سازی؛ ب- مقطع عرضي حفره آب‏شستگي
در محل بالادست کوله؛ ج- ايجاد حفره آب‏شستگي در اطراف کوله   80

شکل 5-10- نماي سه بعدي حفره آب‏شستگي تشکيل شده در بالادست کوله   80

شکل 5-11- نماي کوله قائم حفاظت شده توسط الف) ژئومت در وجه جلوي کوله؛
ب) ژئومت در اطراف سه وجه کوله.. 82

شکل 5-12- تشکيل حفره آب‏شستگي در وجه بالادست کوله و پايين‏دست ژئومت.. 82

شکل 5-13- تشکيل حفره آب‏شستگي در وجه بالادست و پايين‏دست ژئومت   82

شکل 5-14- نماي کلي فلوم آزمايشگاهي.. 84

شکل 5-15- کوله باله‏اي يکپارچه از جنس پلکسي گلاس.. 84

شکل 5-16- نماي کلي مدل شبیه‏سازی در FLOW-3D.. 84

شکل 5-17- مکان‏هاي محتمل تشکيل حفره آب‏شستگي.. 86

شکل 5-18- الف- مقطع عرضي حفره آب‏شستگي؛ ب- حفره آب‏شستگي در محل کوله
(A) و پايين‏دست آن (B).. 86

شکل 5-19- نماي سه بعدي حفرات آب‏شستگي تشکيل شده.. 87

شکل 5-20- چيدمان ژئوبگ پيشنهادي.. 88

شکل 5-21- نماي کلي کوله باله‏اي محافظت شده با لايه ژئوبگ شيبدار   88

 

عنوان                                           صفحه

 

شکل 5-22- حفره آب‏شستگي تشکيل شده در اطراف لايه ژئوبگ
الف) مدل آزمايشگاهي؛ ب) مدل شبیه‏سازی.. 90

شکل 5-23- نماي کلي مدل شبیه‏سازی کوله باله‏اي محافظت شده با ژئومت   91

شکل 5-24- حفرات آب‏شستگي تشکيل شده در اطراف ژئومت الف) پلان مدل؛
ب) مدل آزمايشگاهي؛ ج) نماي سه بعدي شبیه‏سازی عددي.. 92

شکل 5-25- نماي پلان آب‏شستگي اطراف لايه ژئومت با ضخامت الف) 22 ميليمتر؛
ب) 33 ميليمتر؛ ج) 44 ميليمتر.. 93

شکل 5-26- نماي سه بعدي آب‏شستگي اطراف لايه ژئومت با ضخامت الف) 22 ميليمتر؛
ب) 33 ميليمتر؛ ج) 44 ميليمتر.. 94

شکل 5-27- خطوط هم تراز انرژي آشفتگي در نزديکي سطح بستر رسوبي براي
کوله با لايه ژئومت الف) 22 ميليمتر؛ ب) 33 ميليمتر؛ ج) 44 ميليمتر.. 96

شکل 5-28- تشکل حفرات آب‏شستگي در اطراف لايه ژئومت با عرض 320 ميليمتر
الف) پلان ب) نماي سه بعدي.. 97

شکل 5-29- مقايسه ماکزيمم عمق آب‏شستگي کوله با لايه ژئومت و کوله بدون
محافظ براي سه عمق جريان 08/0، 1/0 و 12/0 متر در نواحي الف) B و B0؛
ب) C و A0؛ ج) D و A0. 99

شکل 5-30- مقايسه ماکزيمم عمق آب‏شستگي کوله با لايه ژئومت و کوله بدون
محافظ براي سه سرعت جريان 3/0، 4/0 و 55/0 متر بر ثانيه در نواحي الف) B و B0؛
ب) C و A0. 101

شکل 5-31- مقايسه ماکزيمم عمق آب‏شستگي کوله با لايه ژئومت، کوله با لايه ژئوبگ
و کوله بدون محافظ براي دو اندازه دانه رسوب 45/0، 48/1 ميليمتر در نواحي
الف) B و B0؛ ب) C و A0، ج) D و A0. 103

 

 

 

فهرست نشانه‏هاي اختصاري

 

 

B = عرض آبراهه يا فلوم

bd = عرض پايه پل استوانه­اي متحمل نيروي دراگي معادل با نيروي دراگ روي کوله

bs = عرض پايه پل هم ارز

CD = ضريب نيروي دراگ ذرات رسوبي

D = قطر پايه پل

d، d50 = قطر متوسط ذرات رسوبي

d16 = ذرات با قطر ريزتر از 16%

d50a = dmax / 1.8

d84 = ذرات با قطر ريزتر از 84%

= نسبت عمق آب‏شستگي در محل کوله به نسبت عمق آب‏شستگي در تنگ­شدگي طويل هم ارز

dmax = ماکزيمم اندازه ذرات رسوبات غير يکنواخت

ds = عمق آب‏شستگي تعادلي رسوبات يکنواخت

dst = عمق آب‏شستگي در زمان t

Fd = ، عدد فرود densimetric

Fr = ، عدد فرود جريان عبوري

Frc = ، عدد فرود جريان عبوري متناظر با سرعت بحراني

f1 = ضريب شکاف Lacey؛ 1.76d0.5

g = شتاب ثقل

h = عمق جريان عبوري

h* = عمق جريان در دشت سيلابي

K1,2، k1,2 = ضرائب

Kd = ضريب اندازه ذرات

Khl = ضريب عمق جريان – طول کوله

KI = ضريب شدت جريان

Ks، Ks* = ضريب شکل کوله و ضريب شکل کوله تصحيح شده

Kθ، Kθ* = ضريب زاويه قرار­گيري کوله نسبت به جريان و ضريب زاويه قرار­گيري کوله نسبت به جريان تصحيح شده

Kσ = تابع وابسته به σg

LR = طول reference، l2/3h1/3

l = طول عرضي يا طول جلو­آمدگي کوله

l* = عرض دشت سيلابي

M = نرخ دبي

m = ضرائب وابسته به اندازه ذرات رسوبي

N، N* = ضرائب زبري مانينگ به ترتيب براي آبراهه و دشت سيلابي

Ns = عدد شکل

n = متغير­هاي وابسته به اندازه ذرات رسوبي

Q = دبي طرح

q = شدت دبي

= r/l

s = چگالي نسبي ذرات رسوبي

T = مدت زمان رسيدن به عمق آب‏شستگي تعادلي

TR = مدت زمان بي­بعد،

T* = زماني که

t = مدت زمان

U = سرعت متوسط جريان عبوري

Ua = 0.8Ucn

Uc = سرعت بحراني براي ذرات رسوبي

Ucn = سرعت بحراني براي اندازه ذرات لايه آرمور، d50a

u، v، w = مولفه­هاي متوسط زماني سرعت در جهات (x, y, z) يا (θ, r, z)

= u / U

u* = سرعت برشي جريان عبوري

u*c = سرعت برشي بحراني براي ذرات رسوبي

u*cn = سرعت برشي بحراني براي اندازه ذرات لايه آرمور، d50a

= v / U

= w / U

ws = سرعت ته­نشيني ذرات رسوبي

X =

= x / l

xd = dst / ds

x، y، z = مختصات کارتزين

= y / l

= z / l

α = نسبت باز­شدگي، 1 – l / B

= s – 1

ϕs = زاويه شيب ديواره حفره آب‏شستگي

1-3η = ضرائب

θ، r، z = مختصات استوانه­اي قطبي

θa = زاويه برخورد

θc = تابع entrainment شيلدز،

θt = زاويه چرخش بين مسير جريان زيرين و جهت جريان اصلي،

ρ، ρs = به ترتيب چگالي جرمي آب و ذرات رسوبي

σg = انحراف معيار هندسي

τ0 = تنش برشي بستر ناشي از جريان عبوري

τc = تنش برشي بحراني ذرات رسوبي

τcont = تنش برشي ناشي از تنگ­شدگي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

= تنش برشي بستر ناشي از تنگ­شدگي،

τnose = تنش برشي بستر در محل دماغه کوله

= ضريب تشديد تنش برشي بستر تنها به علت وجود کوله، τ´nose / τ0

τ´nose = تنش برشي تنها به علت وجود کوله

= ضريب تشديد کلي تنش برشي در محل کوله با ديواره قائم، τnose / τ0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

1-1- انواع کوله پل‏ها، مکانيابي و ساخت

 

اگر­چه مورفولوژي آبراهه­هاي رودخانه­اي از يک محل به محل ديگر تفاوت­هاي اساسي دارند، اما کوله پل‏ها خصوصيات عمومي واحدي دارند که مي­توان از آن براي تعريف نوع آن­ها جهت پيش­بيني ميدان جريان در هندسه آبراهه­هاي مختلف بهره گیری نمود. خصوصيات عمومي کوله پل‏ها را مي­توان در قالب نوع کوله، مکان­يابي عمومي خاکريز دسترسي و وضعيت ساخت کوله تعريف نمود. هر­يک از اين خصوصيات، به همراه هندسه آبراهه و نوع رسوب بستر، تاثير زيادي بر ميدان جريان اطراف پل و در نتيجه آب‏شستگي خواهند داشت.

 

1-1-1- انواع کوله پل‏ها

به گونه کلي کوله پل‏ها را مي­توان به سه نوع اصلي تقسيم­بندي نمود:

1) کوله با ديواره شيب­دار[1] (رايج­ترين نوع)

2) کوله باله­اي[2]

3) کوله با ديواره قائم

در کوله­هاي با ديواره شيب­دار کناره­ها مانند وجه روبرو شيب­دار هستند (معمولا با زاويه­اي کمتر از زاويه قرار­گيري[3] مصالح بهره گیری شده در خاکريز)؛ و گوشه­هاي متصل کننده وجوه و کناره­ها مانند قسمتي از يک مخروط گرد مي­شوند (شکل 1-1). در کوله­هاي باله­اي نيز وجوه کناري خاکريز شيب­دار هستند، اما وجه روبرو عمودي می باشد. زاويه بين وجه روبرو و باله­ معمولا ˚45 مي­باشد؛ گر­چه زاويه­هاي ديگري نيز به کار برده مي­شوند. به علت اتصال ناگهاني باله­ به وجه روبرويي، يک گوشه تيز تشکيل شده که باعث مي­گردد جريان نسبت به کوله­هاي با ديواره شيب­دار کمتر آب­لغز[4] باشند (شکل 1-1) . در کوله با ديواره قائم، هم وجوه کناري و هم وجه روبرويي به صورت عمودي می باشد. زاويه وجوه کناري و روبرويي، ˚90 می باشد، بنابراين جريان از جريان اطراف کوله باله­اي هم داراي آب­لغزي کمتري مي­باشد.

 

شکل 1-1- شماي کلي کوله­هاي با ديواره شيب­دار و باله­اي (NCHRP- report 578، 2007)

 

1-1-2- مکان­يابي کوله پل‏ها

مکان­يابي کوله پل­هاي واقع بر رودخانه­ها را مي­توان با پارامتر­هاي طول کوله (L)، عرض دشت سيلابي[5] (Bf)، و نصف عرض آبراهه (B) بيان نمود. به گونه معمول مکان­يابي­هاي زير رايج­اند (Morales & Ettema، 2011):

1) کوله در دشت سيلابي آبراهه مرکب به گونه­اي قرار گيرد که باشد. اين مکان­يابي براي کوله­هاي با ديواره شيب­دار معمول می باشد.

2) کوله کل دشت سيلابي تا آبراهه اصلي را در بر­بگيرد به گونه­اي که باشد. اين مکان­يابي براي کوله­هاي باله­اي در مسيل­هاي کوچک مناسب می باشد.

3) کوله در آبراهه مستطيلي قرار گيرد. اين مکان­يابي رايج نيست، و ممکن می باشد به عنوان يک کوله کوتاه در يک دشت سيلابي عريض محسوب مي­گردد.

 

1-1-3- ابعاد کوله و نحوه ساخت

پل­هاي آمريکا معمولا داراي حداقل دو خط 12 فوتي (m 66/3) هستند که براي يک عرض جاده کامل 24 فوت (m 32/7) به اضافه دو شانه راه 8 فوتي (m 44/2) در هر طرف، يک عرض 40 فوتي (m 2/12) را به دست مي­دهد. خاکريز کنار نيز با شيب­هاي 2H:1V تا 3H:1V اجرا مي­گردد، هر­چند رايج­ترين شيب کناره 2H:1V می باشد.

کوله­ها معمولا بر روي يک ديوار حائل بتني، يا ستوني واقع بر روي يک pile cap نگاه داشته شده توسط شمع­ها و يا يک پي گسترده قرار مي­گيرند، و به خاکريز دسترسي متصل مي­شوند.

 

[1] – Spill-through abutment

[2] – Wing-wall abutment

[3] – Angle of repose

[4] – Streamlined

[5] – Floodplain

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :147